Witamy na stronie AGAPE

W dniu 11.02.2020 na terenie ośrodka dla podopiecznych “Agape  ” w Borowym Młynie odbyły się szkolenia o tematyce : “Kulinarne” “Niemarnowanie żywności” “Dietetyczne”” Edukacja ekonomiczna”. W szkoleniu brali udział podopieczni biorący udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa podprogram 2019. Udział w szkoleniu był bezpłatny”

W dniu 11.02.2020 na terenie ośrodka dla podopiecznych “Agape  ” w  Szawałdzie odbyły się szkolenia o tematyce : “Kulinarne” “Niemarnowanie żywności” “Dietetyczne”” Edukacja ekonomiczna”. W szkoleniu brali udział podopieczni biorący udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa podprogram 2019. Udział w szkoleniu był bezpłatny”

W dniu 11.02.2020 na terenie ośrodka dla podopiecznych “Agape  ” w  Nowym Stawie odbyły się szkolenia o tematyce : “Kulinarne” “Niemarnowanie żywności” “Dietetyczne”” Edukacja ekonomiczna”. W szkoleniu brali udział podopieczni biorący udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa podprogram 2019. Udział w szkoleniu był bezpłatny”

W dniu 11.02.2020 r o godz . 15.00 w Stowarzyszeniu Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy “AGAPE” w Borowym Młynie  odbędą się szkolenia  w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebującym  Podprogram 2019

Opis Podrogramu 2019

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

Zakres szkoleń :

 • Kulinarne
 • Niemarnowanie żywności
 • Dietetyczne
 • Ekonomiczne

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE”  z siedzibą w Borowym Młynie  informuje, że  w wyniku realizacji  zakończonego programu “Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. w 2018 roku pomocą zostało objętych 300 osób.

 Beneficjentami pomocy  były osoby bezdomne wykluczone społecznie, które  przebywają w schroniskach dla osób bezdomnych:

 • Borowy Młyn 90 osób
 • Szawałd -62 osób
 • Nowy Staw -160  osób.

 

Uczestnicy programu w Nowym Stawie  i Borowym Młynie otrzymali  3 paczki żywnościowe Natomiast  uczestnicy programu  w Szawałdzie otrzymali 2 paczki żywnościowe. Współpraca  Stowarzyszenie „AGAPE” z samorządami oraz ośrodkami pomocy społecznej polega na  zapewnieniu miejsc  całodobowego pobytu osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym i wymagającymi usług opiekuńczych z powodu choroby.

 Działania towarzyszące:

Osoby  wykluczone społecznie, skorzystały  z bezpłatnych działań towarzyszących, które miały  na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

-warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania otrzymanych art. spożywczych,
-warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia,
-warsztaty edukacji ekonomicznej pokazujące jak sprawnie zarządzać budżetem domowym,
– edukacja  na celu przeciwdziałania marnowaniu żywności.

W schroniskach  „AGAPE” realizowane są projekty zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu , prowadzone są zajęcia wspólnie z lokalną społecznością np. warsztaty tłoczenia soku,  warsztaty kulinarne, profilaktyka zdrowego żywienia i działania proekologiczne.

Osoby niesamodzielne  otrzymują wsparcie oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zakupu leków, wsparcie psychologiczne. Na terenie placówek  prowadzona jest rehabilitacja i warsztaty terapii zajęciowej.

Program działań na 2019/2020 rok.

W dalszym ciągu będziemy prowadzić dystrybucje żywności. Planuje się objęcie pomocą  330 osób.

Podobnie jak w latach poprzednich  działania w schroniskach będą skupiać się na pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie, powrocie do zdrowia i  świadczeniu usług opiekuńczych przy współpracy z OPS  województwa pomorskiego.

————————————————————————————————————————————–

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” w Borowym Młynie informuje, że pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności  w Tczewie  do  placówek Stowarzyszenia „ AGAPE” znajdujących się   na terenie  województwa pomorskiego, które przekazują  żywność bezpośrednio do osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (określonej  przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej  oraz  których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.  1402 zł na osobę samotnie gospodarującą.

_______________________________________________________________________________

Konkurs Ryjewo-Regulamin

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych  Dom Modlitwy „AGAPE” jest organizacją pożytku publicznego.

Prosimy o przekazanie  1%   podatku na pomoc osobom   bezdomnym, niepełnosprawnym i  starszym.

Nr konta :     36 1020 1778 0000 2102 0044 3358

Inicjatorem powstania Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” była   Pani Grażyna Sochacka, która powołała je do życia w dniu 13 stycznia 1998 roku. Była ona dla nas wzorem i wsparciem. Kochała ludzi i nauczyła nas, że każdy jest wartościowym człowiekiem i każdemu należy się godność i szacunek.

Poświęciła się całkowicie na rzecz drugiego człowieka, pracowała z osobami wykluczonymi społecznie i traktowała ich jak członków swojej rodziny.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dnia 20 maja 2017 roku Pani Grażyna została uznana Honorowym Prezesem Stowarzyszenia AGAPE.

„W życiu ważne są trzy rzeczy: wybór, szansa i zmiana. Musisz dokonać wyboru, skorzystać z szansy, jeśli chcesz coś w życiu zmienić.”

I ona tego dokonała…

Komentarze są wyłączone.