Sprawozdanie za rok 2016

Borowy Młyn 22

82-420 Ryjewo

www.agape.info.pl

agape22@wp.pl

NIP 581 16 71 794; KRS 0000058879

1. Podstawowe dane:

Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie,

Adres: Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo,

Numer KRS: 0000058879, 12.11.2001r. – data rejestracji

Numer REGON: 170422730

Zarząd:

 • Prezes Zarządu: Ewelina Długołęcka-Godlewska

zam. ul. Spokojna 5/5

82- 400 Sztum

 • Wiceprezes Zarządu: Olga Loroch

zam. ul. Michałowskiego 14d/7

82-200 Malbork

 • Członek Zarządu-Skarbnik: Regina Toruń

Os. Parkowe 5a/2

82-400 Sztum

2. Cele

Stowarzyszenia

 1. Działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz nieuleczalnie chorych z uwzględnieniem rehabilitacji zdrowotnej i zapewnieniem całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

 2. Działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi,

 3. Reintegracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie,

 4. Pomoc osobom w kryzysie, ofiarom przemocy w rodzinie i osobom starszym,

 5. Opieka nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie niepełnosprawnymi i podlegającymi wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie tym sytuacjom, w tym również przeciwdziałanie bezrobociu,

 6. Edukacja i integracja społeczna, wspieranie i organizowanie wolontariatu,

 7. Pomóc wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w usamodzielnieniu się,

 8. Działania na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji regionu,

 9. Aktywność na polu zagospodarowania czasu wolnego, organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży zarówno zamieszkujących placówki „AGAPE”, jak i zamieszkujących w lokalnym środowisku,

 10. Upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa, pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia, szkolnictwa, samorządów lokalnych i różnych organizacji społecznych o podłożu problemu bezdomności oraz jego następstwach,

 11. Głoszenie Dobrej Nowiny wśród ubogich, zagubionych i zawiedzionych wypływającej z nauki Kościoła Katolickiego.

3. Najważniejsze zdarzenia związane z otrzymaniem lub wydatkowaniem pieniędzy

1. Tytuł projektu: „Jestem samodzielny”

Zakres zadania: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz terapii zmierzającej do poprawy ich fizycznego i psychicznego stanu zdrowia.

Termin realizacji: 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 39.452,96 zł

2.

Tytuł projektu: „zapewnienie schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”

Termin realizacji: 01.04.2015r. – 31.03.2018r.

Zakres zadania: zapewnienie schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych, w szczególności będących osobami bezdomnymi.

Źródło finansowania: Prezydent Miasta Gdyni

Kwota dofinansowania: 270.777,00 zł

3. Tytuł projektu: „AGAPE – bezpieczną przystanią”

Termin realizacji: 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Zakres zadania: Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia.

Źródło finansowania: MOPR Gdańsk dział ds. Seniorów WPIRON

Kwota dofinansowania: 250.154,00 zł

4. Tytuł projektu: „Nasza Przystań”

Termin realizacji: 01.01.2016r. -31.03.2016r.

Zakres zadania:  udzielanie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego i posiłku w ośrodku wsparcia o standardzie domu dla 20 bezdomnych mężczyzn.

Źródło finansowania: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Kwota dofinansowania: 61.880,00 zł

5. Tytuł projektu: „Bądźmy bardziej samodzielni 2016”

Termin realizacji: 01.04.2016r.- 31.12.2016r.

Zakres zadania: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych połączoną z opieką psychologiczną, medyczną oraz prawną.

Źródło finansowania: Miasto Malbork.

Kwota dofinansowania: 4.500,00 zł

6. Tytuł projektu: „Nasz Dom”

Termin realizacji: 20.06.2016r. – 31.12.2016r.

Zakres zadania: całodobowe wsparcie dla osób bezdomnych na bazie Domu Socjalnego w Borowym Młynie.

Źródło finansowania: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Źródło finansowania: 7.000,00 zł

7. Nazwa projektu: ”Agape naszą szansą 2016”

Termin realizacji : 20.06.2016r. – 31.12.2016r.

Zakres zadania: całodobowe wsparcie dla osób bezdomnych na bazie Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie.

Źródło finansowania: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Kwota dofinansowania : 8.000,00 zł

8. Tytuł projektu: Dokształcanie pracowników Stowarzyszenia

Termin realizacji: 01.09.2016r. – 30.06.2017r.

Zakres zadania: podniesienie kwalifikacji pracowników Stowarzyszenia „AGAPE”.

Źródło finansowania: Powiatowy Urząd Pracy Kwidzyn

Kwota dofinansowania: 8.560,00 zł

4. Opis prowadzonej działalności gospodarczej

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszelkie dochody przeznacza na działalność statutową.

5. Informacje o osiągniętych przychodach

a) przychody z działalności statutowej:

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PRZYCHODY W ZŁ

1.

2.

3.

Przychody finansowe

Pozostałe przychody

Zyski nadzwyczajne

400,00

71,34

0,00

RAZEM

471,34

b) przychody finansowe:

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PRZYCHODY W ZŁ

1. Składki brutto określone statutem 330,00
2. PRZYCHODY z działalności statutowej

nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:

 1. refundacja kosztów pobytu mieszkańców
 1. 1% podatku
 1. SOD
 1. dotacje

5.979.045,03

1.076,40

62.048,13

650.323,96

3. POZOSTAŁE przychody określone statutem – darowizny rzeczowe

53.987,57

4. RAZEM

6.746.811,09 zł

6. Informacje o poniesionych kosztach

a) informacje o strukturze kosztów:

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KOSZTY W ZŁ

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:

650.323,96

a. zużycie materiałów i energii

b. usługi obce

c. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

246.995,47

74.445,35

328.883,14

2. Koszty administracyjne:

 1. zużycie materiałów i energii
 2. usługi obce
 3. podatki i opłaty
 4. wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia
 5. amortyzacja
 6. pozostałe koszty

5.612.832,26

1.795.094,61

685.075,28

22.747,50

3.054.702,50

42.816,49

12.395,88

b) koszty finansowe:

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KOSZTY W ZŁ

1. Koszty finansowe w tym:

 1. odsetki od kredytów
 2. pozostałe koszty
 3. straty nadzwyczajne

3,20

0,00

3,20

0,00

7. Informacje o zatrudnionych osobach

Przeciętne roczne zatrudnienie osób w 2016 roku wyniosło 92 osób.

8. Kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto

Wysokość wynagrodzenia brutto za 2016 rok wyniosła łącznie 3.382.342,71 zł.

9. Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych członkom zarządu

 

Zarząd (trzy osoby) pełni swoje funkcje społecznie.

10. Informacja o udzielonych pożyczkach

 

Stowarzyszenie w 2016 roku nie udzieliło żadnych pożyczek pieniężnych.

11. Dane o wartości nabytych obligacji

Stowarzyszenie nie nabyło i nie posiada obligacji, nie nabyło udziałów i akcji w spółkach.

12. Dane o nabytych nieruchomościach oraz innych środkach trwałych

Stowarzyszenie w 2016 roku nabyło następujące środki trwałe:

– maszyna Taski w kwocie 10.708,95 zł

– kocioł warzelny w wysokości 11.562,00 zł

– klimatyzator w kwocie 4.059,00 zł

– telewizor Sony o wartości 6.299,99 zł

– zmywarka do naczyń w kwocie 5.275,47 zł

– winda osobowa o wartości 343.539,00 zł

– samochód osobowy Volkswagen Caddy o wartości 40.000,00 zł

– samochód osobowy Volkswagen Caddy o wartości 40.000,00 zł

– traktor Husqvarna o wartości 15.311,00 zł

– zwiększyło wartość budynku w Borowym Młynie o wartość 19.440,00 zł

13. Dane o wartości aktywów i zobowiązań

I. Aktywa trwałe: 1.118.482,08 zł

II. Aktywa obrotowe: 985.854,73 zł

III. Krótkoterminowe rozliczenia

międzyokresowe 0,00 zł

IV. Zobowiązania i rezerwy: 132.914,60 zł

w tym:

a) zobowiązania długoterminowe

z tytułu kredytów i pożyczek 0 zł

b) zobowiązania krótkoterminowe

i fundusze specjalne 15.003,27 zł

c) rozliczenia międzyokresowe 117.911,33 zł

14. Informacja o kwotach zgromadzonych na rachunkach bankowych

Według stanu na 31.12.2016 r. kwota zgromadzonych środków pieniężnych wyniosła 969.272,00 zł.

15. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w Stowarzyszeniu

Kontrole w okresie sprawozdawczym:

Kontrole w Domu Socjalnym AGAPE w Borowym Młynie:

 • Kontrola Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku -10 maj 2016 r. (księgowość)

 • Kontrole z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego

27.04.2016r. – ocena stanu sanitarno-higienicznego,

31.10.2016r. – ocena stanu sanitarno-higienicznego,

wrzesień 2016 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

czerwiec 2016r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gdańsk

wrzesień 2016r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gdańsk

 • Konrtole w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie:

Kontrole z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego:

 • 17.02.2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

Protokół kontroli Nr 4/SK/2016 z dn. 17.02.2016r.

Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie

 • 03.11.2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

Protokół kontroli Nr 133/DR/2016 z dn. 03.11.2016r.

Kontrola sanitarna w zakresie nadzoru nad warunkami żywienia zbiorowego zamkniętego.

 • 03.11.2016r. Powiatowa Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku

Protokół kontroli Nr 99/SK/2016

Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego obiektu

 • 01.12.2016r. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni 12.09-23.09.2016r.

Zakres kontroli: kontrola problemowa w zakresie realizacji zleconego zdania, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2016 roku.

Kontrole Ośrodka „AGAPE” w Sztumie

Kontrole z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego – 02.11.2016 r.

Kontrole w Schronisku dla Bezdomnych w Szawałdzie

– 29.02.2016r. –Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku – bieżąca kontrola obiektu

– 04.11.2016r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku – bieżąca kontrola obiektu

– 29.11.2016r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku – bieżąca kontrola obiektu

– 30.11.2016r. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

– czerwiec 2016r. – MOPS Sopot

16. Uchwały Zarządu i ich treść:

l.dz DATA CZEGO DOTYCZY
1. Uchwała z dnia 04.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad polityki rachunkowości i planu kont
2. Uchwała z dnia 03.03.2016 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015
3. Uchwała z dnia 04.04.2016 r. W sprawie zatwierdzenia materiałów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
4. Uchwała z dnia 20.05.2016 r. W sprawie zakupu środków trwałych – traktor Husqvarna i kocioł gazowy
5. Uchwała z dnia 19.07.2016 r. W sprawie wyboru firmy audytorskiej mającej dokonać badania sprawozdania finansowego za rok 2016
6. Uchwała z dnia 05.09.2016 r. W sprawie określenia sposobu funkcjonowania Ośrodków Stowarzyszenia w odniesieniu do projektu rozporządzenia MRPiPS z dnia 5.09.2016r.
7. Uchwała z dnia 15.09.2016 r. W sprawie sprzedaży środka trwałego na wniosek Kierownika Ośrodka – samochód Volkswagen Transporter
8. Uchwała z dnia 21.10.2016 r. W sprawie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Ośrodka w Borowym Młynie
9. Uchwała z dnia 25.10.2016 r. W sprawie zatwierdzenia wysokości stawki za pobyt osoby kierowanej przez ośrodek pomocy społecznej decyzją administracyjną
10. Uchwała z dnia 28.10.2016 r. W sprawie zatwierdzenia wysokości stawki za osobodzień w poszczególnych placówkach Stowarzyszenia „AGAPE” na rok 2017
11. Uchwała z dnia 04.11.2016 r. W sprawie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Ośrodka w Szawałdzie
12. Uchwała z dnia 21.11.2016 r. W sprawie przeprowadzenia wyborów na przedstawiciela pracowników w Stowarzyszeniu
13. Uchwała z dnia 21.11.2016 r. W sprawie powołania Komisji Wyborczej do wyboru przedstawiciela pracowników Stowarzyszenia
14. Uchwała z dnia 21.11.2016 r. W sprawie regulaminu wyborów przedstawiciela pracowników Stowarzyszenia

17. Inne

Wynik finansowy za rok obrotowy 2016 wyniósł 504.186,07 zł

Komentarze są wyłączone.