Ostoja “Borowy Młyn”

 Do pobrania

Plakat 6.2.2

REGULAMIN REKRUTACJI AGAPE

 

 

 

 

 

 

 

Ostoja  „Borowy Młyn”     

 

 

Stowarzyszenie na Recz Bezdomnych  Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie  informuje, że  w okresie od 01.08.2018 r do 31.12.2020 roku   podpisało umowę  z Zarządem Województwa Pomorskiego  w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020  o dofinansowanie projektu  Ostoja „Borowy Młyn”  Oś Priorytetowa Integracja Działanie  6.2 Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

Łączna kwota projektu: 786 480,00 zł

 

Kwota  dofinansowania : 747  156,00 zł

 

W ramach działania  będzie  realizowana dzienna opieka na osobami starszymi i zależnymi    w okresie od   01.08.2018 r. do 31.12.2020r.

 

Liczba wspartych miejsc  świadczenia usług społecznych – 40 miejsc

 

Projekt OSTOJA „Borowy Młyn” będzie realizowany   przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE” w partnerstwie z Gminą Ryjewo.

 

Ośrodek „OSTOJA Borowy Młyn” będzie pełnił rolę  Dziennego Domu Pobytu  dla osób  niesamodzielnych, które  wymagają  całodobowej opieki ze strony  rodziny, opiekunów.

 

Zadaniem  DDP   jest zapewnienie   dziennej opieki  osobom zależnym

( 8 godzin  dziennie), który ma wesprzeć rodzinę i  zapobiec konieczności  umieszczania osoby starszej , lub niepełnosprawnej   w instytucjonalnych formach opieki tj. Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo Lecznicze.

Projekt  jest ukierunkowany na zwiększenie  dostępu  do dezinstytucjonalnych  usług opiekuńczych  świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób  o różnym stopniu  niesamodzielności, w szczególności dla seniorów, osób  z niepełnosprawnościami  i chorobami przewlekłymi.

Głównym  działaniem jest  doposażenie  nowopowstałego ośrodka „OSTOJA Borowy Młyn”   w sprzęt, meble,  dostosowanie pomieszczeń dla osób  z niepełnosprawnościami oraz    pokrycie kosztów  zatrudnionej kadry.

Zakres usług  jakie będą świadczone od poniedziałku do piątku  przez

Dzienny Dom Pobytu Ostoja „Borowy Młyn”:

 

 

Usługi socjalne :gorący posiłek , w razie potrzeby kąpiel, zabiegi pielęgnacyjne  dla osób  zaopatrywanych w pieluchomajtki lub  stomię, wymiana odzieży, w tym pranie  i suszenie odzieży,

 

Edukacyjne: korzystanie  z  komputera, warsztaty treningu pamięci, gry i zabawy

 

Kulturalno- oświatowe : czytelnia, kącik biblioteczny, seanse filmowe, występy,  wystawy   prac  wykonywanych przez uczestników, kiermasze,

 

Dyskusyjny Klub Seniora –  poświęcony ważnym wydarzeniom z kraju i ze świata, ciekawym pozycjom książkowym, filmom, polityce.

 

Aktywność ruchowa: kinezyterapia,  masaż, rehabilitacja.

 

Sportowo rekreacyjne:wycieczki, silwoterapia -spacery po lesie  z   kijkami nordick walking.

 

Aktywizacja społeczna, w tym wolontariat międzypokoleniowy, imprezy    integracyjne ze  społecznością lokalna oraz szkołami, przedszkolami.

 

Terapia zajęciowa grupowa: ergoterapia: wikliniarstwo, stolarstwo, ogrodnictwo, socjoterapia: zabawoterapia, terapia ruchem, treningi umiejętności społecznych, rekreacja;

 

 Arteterapia : rysunek, malarstwo, grafika, de cupage, filmoterapia, sztuka użytkowa, muzykoterapia, zdobnictwo, dekoratorstwo, biblioterepia.

 

Psychoterapia,  Lifecoaching .

 

Praca socjalna

 

Asystentura  osobie  starszej– pomoc w  załatwianiu spraw życia codziennego, czynności urzędowe, zakupy.

 

Opieka pielęgniarska–  pomoc przy zmianie opatrunków, badanie podstawowych parametrów życiowych:  wysokość  ciśnienia, pomiar cukru, kontrola nad przyjmowaniem leków, poradnictwo,

 

Pomoc medyczna   (lekarz pierwszego kontaktu, ortopeda,  psychiatra)

 

 

 

 

Rekrutacja:

 

 

 

Beneficjenci  projektu to osoby  pochodzące głównie z gminy Ryjewo.

Nabór jest  prowadzony w sposób ciągły  od 01 08.2018 r  przez  pracowników Stowarzyszenia „AGAPE” przy udziale pracowników GOPS w Ryjewie.

 

 

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Sawicka  55 277 42 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostoja  „Borowy Młyn”     

 

 

Stowarzyszenie na Recz Bezdomnych  Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie  informuje, że  w okresie od 01.08.2018 r do 31.12.2020 roku   podpisało umowę  z Zarządem Województwa Pomorskiego  w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020  o dofinansowanie projektu  Ostoja „Borowy Młyn”  Oś Priorytetowa Integracja Działanie  6.2 Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

Łączna kwota projektu: 786 480,00 zł

 

Kwota  dofinansowania : 747  156,00 zł

 

W ramach działania  będzie  realizowana dzienna opieka na osobami starszymi i zależnymi    w okresie od   01.08.2018 r. do 31.12.2020r.

 

Liczba wspartych miejsc  świadczenia usług społecznych – 40 miejsc

 

Projekt OSTOJA „Borowy Młyn” będzie realizowany   przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE” w partnerstwie z Gminą Ryjewo.

 

Ośrodek „OSTOJA Borowy Młyn” będzie pełnił rolę  Dziennego Domu Pobytu  dla osób  niesamodzielnych, które  wymagają  całodobowej opieki ze strony  rodziny, opiekunów.

 

Zadaniem  DDP   jest zapewnienie   dziennej opieki  osobom zależnym

( 8 godzin  dziennie), który ma wesprzeć rodzinę i  zapobiec konieczności  umieszczania osoby starszej , lub niepełnosprawnej   w instytucjonalnych formach opieki tj. Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo Lecznicze.

Projekt  jest ukierunkowany na zwiększenie  dostępu  do dezinstytucjonalnych  usług opiekuńczych  świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób  o różnym stopniu  niesamodzielności, w szczególności dla seniorów, osób  z niepełnosprawnościami  i chorobami przewlekłymi.

Głównym  działaniem jest  doposażenie  nowopowstałego ośrodka „OSTOJA Borowy Młyn”   w sprzęt, meble,  dostosowanie pomieszczeń dla osób  z niepełnosprawnościami oraz    pokrycie kosztów  zatrudnionej kadry.

Zakres usług  jakie będą świadczone od poniedziałku do piątku  przez

Dzienny Dom Pobytu Ostoja „Borowy Młyn”:

 

 

Usługi socjalne :gorący posiłek , w razie potrzeby kąpiel, zabiegi pielęgnacyjne  dla osób  zaopatrywanych w pieluchomajtki lub  stomię, wymiana odzieży, w tym pranie  i suszenie odzieży,

 

Edukacyjne: korzystanie  z  komputera, warsztaty treningu pamięci, gry i zabawy

 

Kulturalno- oświatowe : czytelnia, kącik biblioteczny, seanse filmowe, występy,  wystawy   prac  wykonywanych przez uczestników, kiermasze,

 

Dyskusyjny Klub Seniora –  poświęcony ważnym wydarzeniom z kraju i ze świata, ciekawym pozycjom książkowym, filmom, polityce.

 

Aktywność ruchowa: kinezyterapia,  masaż, rehabilitacja.

 

Sportowo rekreacyjne:wycieczki, silwoterapia -spacery po lesie  z   kijkami nordick walking.

 

Aktywizacja społeczna, w tym wolontariat międzypokoleniowy, imprezy    integracyjne ze  społecznością lokalna oraz szkołami, przedszkolami.

 

Terapia zajęciowa grupowa: ergoterapia: wikliniarstwo, stolarstwo, ogrodnictwo, socjoterapia: zabawoterapia, terapia ruchem, treningi umiejętności społecznych, rekreacja;

 

 Arteterapia : rysunek, malarstwo, grafika, de cupage, filmoterapia, sztuka użytkowa, muzykoterapia, zdobnictwo, dekoratorstwo, biblioterepia.

 

Psychoterapia,  Lifecoaching .

 

Praca socjalna

 

Asystentura  osobie  starszej– pomoc w  załatwianiu spraw życia codziennego, czynności urzędowe, zakupy.

 

Opieka pielęgniarska–  pomoc przy zmianie opatrunków, badanie podstawowych parametrów życiowych:  wysokość  ciśnienia, pomiar cukru, kontrola nad przyjmowaniem leków, poradnictwo,

 

Pomoc medyczna   (lekarz pierwszego kontaktu, ortopeda,  psychiatra)

 

 

 

 

Rekrutacja:

 

 

 

Beneficjenci  projektu to osoby  pochodzące głównie z gminy Ryjewo.

Nabór jest  prowadzony w sposób ciągły  od 01 08.2018 r  przez  pracowników Stowarzyszenia „AGAPE” przy udziale pracowników GOPS w Ryjewie.

 

 

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Sawicka  55 277 42 88

 

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.