Informacja dodatkowa za rok 2016

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie

Borowy Młyn 22

82-420 Ryjewo

Informacja dodatkowa za 2016 rok

  1. a) Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek roku obrotowego

Aktualizacja

przychody

przemieszczenia

Rozchody

Stan na koniec roku obrotowego

1.grunty

5.000,00

0

0

0

0

5.000,00

2.budynki

629.189,42

0

19.440,00

0

0

648.629,42

3.urządzenia techniczne i maszyny

136.276,19

0

381.444,41

0

0

517.720,60

4.środki transportu

155.650,00

0

80.000,00

0

9.000,00

226.650,00

5.inne środki trwałe

99.421,98

0

15.311,00

0

0,00

114.732,98

6.środki trwałe w budowie

15.330,72

0

3.832,68

0

0

19.163,40

Razem:

1.040.868,31

0

500.028,09

0

9.000,00

1.531.896,40

1.b) Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początku roku obrotowego

aktualizacja

Amortyzacja za rok 2016

Inne zwiększenia

zmniejszenia

Stan na koniec roku obrotowego

1.grunty

0

0

0

0

0

0

2.budynki

93.469,70

0

16.094,25

0

0

109.563,95

3.urządzenia techniczne

90.978,70

0

9.172,30

0

0

100.151,00

4.środki transportu

117.368,33

0

12.813,34

0

9.000,00

121.181,67

5.inne środki trwałe

77.781,10

0

4.736,60

0

0

82.517,70

Razem:

379.597,83

0

42.816,49

0

9.000,00

413.414,32

1.c) Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek roku obrotowego

przychody

rozchody

Stan na koniec roku obrotowego

1.inne wartości niematerialne i prawne

0

0

0

0

Razem:

0

0

0

0

1.d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek roku obrotowego

Amortyzacja za rok 2016

Inne zwiększenia

zmniejszenia

Stan na koniec roku obrotowego

1.inne wartości niematerialne i prawne

0

0

0

0

0

Razem:

0

0

0

0

0

1.e) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy

Należności z tytułu

Okres

do 1 roku

stan na

początek roku obrotowego

Wymagaln

do 1 roku

stan na

koniec roku obrotowego

Ości

powyżej 1 roku

stan na

początek roku obrotowego

Powyżej 1 roku

stan na

koniec roku obrotowego

Razem

początek roku obrotowego

Razem

koniec roku obrotowego

1.dostaw i usług

10.749,10

16.582,73

0

0

10.749,10

16.582,73

2.podatków

0

0

0

0

0

0

3.środków zus

0

0

0

0

0

0

4.wynagrodzeń

0

0

0

0

0

0

5.innych należności

0

0

0

0

0

0

Razem:

10.749,10

16.582,73

0

0

10.749,10

16.582,73

1.f) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy

Zobowiązania z tytułu

Okres

do 1 roku

stan na

początek roku obrotowego

Wymagaln

do 1 roku

stan na

koniec roku obrotowego

ości

powyżej 1 roku

stan na

początek roku obrotowego

Powyżej 1 roku

stan na

koniec roku obrotowego

Razem

początek roku obrotowego

Razem

koniec roku obrotowego

1.kredytów i pożyczek

0

0

0

0

0

0

2.dostaw i usług

17.312,55

15.003,27

0

0

17.312,55

15.003,27

3.podatków

0

0

0

0

0

0

4.ubezpieczeń społecznych

0

0

0

0

0

0

5.wynagrodzeń

0

0

0

0

0

0

6.innych zobowiązań

0

0

0

0

0

0

Razem:

17.312,55

15.003,27

0

0

17.312,55

15.003,27

1.g) Zatrudnienie i wynagrodzenie

wyszczególnienie

wynagrodzenie

Przeciętne zatrudnienie

pracownicy

2.860.350,63

92

Narzuty na wynagrodzenia

521.992,08

Ogółem:

3.382.342,71

92

1.h) Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ust.1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) – n/d

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

2.a) Przychody o działalności statutowej

Składki brutto określone statutem

330,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

w tym:

1.refundacje kosztów pobytu mieszkańców

2. dotacje

3.przychody z dofinansowania wynagrodzeń pracowników

4. przychody z 1%

5.979.045,03

650.323,96

62.048,13

1.076,40

Pozostałe przychody określone statutem – darowizny

53.987,57

Razem:

6.746.811,09

2.b) Przychody finansowe

Przychody finansowe

pozostałe przychody

400,00

71,34

Razem:

471,34

3.a) Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego z dotacji

1. realizacja zadań statutowych

– zużycie materiałów i energii

– usługi obce

– podatki i opłaty

– wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

– amortyzacja

– pozostałe koszty

650.323,96

246.995,47

74.445,35

0,00

328.883,14

0,00

0,00

Koszty administracyjne:

– zużycie materiałów i energii

– usługi obce

– podatki i opłaty

– wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

– amortyzacja

– pozostałe koszty

5.612.832,26

1.795.094,61

685.075,28

22.747,50

3.054.702,50

42.816,49

12.395,88

3.b) Koszty finansowe

Koszty finansowe:

3,20

-odsetki od kredytów

0,00

-pozostałe koszty

3,20

-zapłacone odsetki za nieterminową

regulację zobowiązań

0,00

4.a) źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

wyszczególnienie

1.stan na początek roku

1.971.422,21

a. inne zwiększenia

504.186,07

b. zmniejszenia

0

2. stan na koniec roku obrotowego

1.467.236,14

4.b) rozliczenie wyniku

Wynik na działalności statutowej

W tym:

– przychody z działalności statutowej

6.746.811,09

– koszty działalności statutowej

6.263.156,22

– inne przychody operacyjne

20.542,89

– pozostałe koszty

11,69

– wynik finansowy ogółem

504.186,07

Data sporządzenia: 28.02.2017 r.

……………………………………………

Komentarze są wyłączone.