Rachunek wyników 2015 2016

PASYWA rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
A. Kapitał (fundusz) własny 1 971 422,21 1 467 236,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 467 236,14 890 371,08
II. Kapitał (fundusz) zapasowy , w tym: 0,00 0,00
nadwyżka wartosci sprzedaży ( wartości emisyjnej ) nad wartością nominalną udziałów ( akcji ) 0,00 0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym: 0,00 0,00
tworzone zgodnie z umową ( statutem ) spółki 0,00 0,00
na udziały ( akcje ) własne 0,00 0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
VI. Zysk (strata) netto 504 186,07 576 865,06
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 914,60 146 032,88
I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
– długoterminowa 0,00 0,00
– krótkoterminowa 0,00 0,00
3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
– długoterminowe 0,00 0,00
– krótkoterminowe 0,00 0,00
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek , wktórych jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
e) inne 0,00 0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 15 003,27 17 312,55
1. Zobowiazania wobec jednostek powiązanych 0,00 17 312,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 17 312,55
– do 12 miesięcy 0,00 17 312,55
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00
2. Zobowiazania wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00
3. Zobowiazania wobec pozostałych  jednostek 15 003,27 0,00
a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15 003,27 0,00
– do 12 miesięcy 15 003,27 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń spółecznych i zdrowotnych oraz  innych tytułów publiczno-prawnych 0,00 0,00
h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
i) inne 0,00 0,00
3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe 117 911,33 128 720,33
1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 117 911,33 128 720,33
– długoterminowe 103 208,33 105 958,33
– krótkoterminowe 14 703,00 22 762,00
Pasywa razem 2 104 336,81 1 613 269,02
0,00 0,00

Komentarze są wyłączone.