Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych ,, Agape” z/s w Borowym Młynie Oddział w Nowym Stawie- schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu mikrobusu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch na wózkach inwalidzkich.

Borowy Młyn/Nowy Staw dnia 28.10.2019r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mikrobusu dla osób niepełnosprawnych na Rzecz Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Nowym Stawie.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy  „AGAPE” z/s w Borowym Młynie  Oddział w Nowym Stawie informuje co następuje:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 25.10.2019 roku do godz: 14.00 wpłynęła 1 oferta złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

 1. GBG Gołębiewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.
 2. Lubichowska 141

83-200 Starogard Gdański

Oferent złożył ofertę, która spełniła wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Zaproponowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej na wykonanie zadania.

Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia nastąpi przelewem na rachunek wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez zamawiającego.

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z/s w Borowym Młynie.

Oddział w Nowym Stawie

Schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 1. Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw

Tel./fax. 55 271 50 36,    510-262-507          e-mail: agape.sekretariat@o2.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych “AGAPE” Oddział w Nowym Stawie informuje iż przedłuża termin potwierdzenia i wykonania przedmiotu zamówienia. Informację te ulegają zmianie w Formularzu Ofertowym :- potwierdzenie terminu realizacji zamówienia było do 08.11.2019r powinno być do 13.11.2019r, ( środa), oraz w Umowie paragraf 8 termin wykonania przedmiotu było do 08.11.2019r powinno być do 13.11.2019r ( środa).

Nowy Staw dnia 01.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. z 2018r. poz.1986).

Zmówienie dofinansowane ze środków PFRON pochodzących z „ Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D.”

 1. I. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie Oddział w Nowym Stawie Schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ul. Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw.

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

„Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” w Nowym Stawie.”

III. Istotne warunki zamówienia, termin zamówienia.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowego samochodu rocznik 2019 posiadającego następujące parametry:
  • Parametry szczegółowo zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
  • Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:
 2. Odebrany przez Zamawiającego z salonu Wykonawcy o ile siedziba Wykonawcy znajduje się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
 3. Dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego o ile siedziba (salon) Wykonawcy znajduje się w w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
 4. Wykonawca nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru busa zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu następujących w języku polskim dokumentów:
 • karty pojazdu;
 • książkę przeglądów serwisowych;
 • książkę gwarancyjną pojazdu;
 • instrukcję obsługi;
 • świadectwo homologacji europejskiej i polskiej;
 • dokument potwierdzający spełnienie norm emisji spalin.

 

 1. Termin realizacji zamówienia do 08.11.2019 roku.
 2. Termin płatności: 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.
 3. Kryteria oceny ofert oraz sposób ich obliczania.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena (brutto) 60%
 2. Okres gwarancji ogólny 20%
 3. Odległość do siedziby Zamawiającego 20%

Sposób obliczania kryteriów ofert:

Cena wg następującego wzoru:

C= Cn/Cb x 60

Oznaczenia:

C- liczba punktów przyznana danej ofercie

Cn- cena najniższej oferty

Cb- cena oferty badanej

Kryterium „ okres gwarancji ogólnej”

Okres gwarancji ogólnej powyżej 48 miesięcy – 20%

Gwarancja będzie liczona od daty odbioru pojazdu .

Kryterium odległości od siedziby zamawiającego do 100km -20%

Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich trzech (3) kryteriach uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wszystkie obliczenia będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ( bez zaokrągleń). W przypadku równych wyników decyduje najniższa cena.

Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Podana cena zawiera podatek VAT.

 1. Sposób przygotowania ofert:
 2. Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny i trwały, w formie pisemnej;
 3. Ofertę można złożyć osobiście lub drogą elektroniczną.
 4. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym Stowarzyszenia stanowiącym załącznik nr 2.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty.
 7. Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:
 8. w postepowaniu nie złożono żadnej oferty;
 9. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia;
 10. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania jest niezasadne.
 11. Miejsce i termin złożenia oferty:
 12. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 25.10.2019r.do godziny 14.00 osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Oddział w Nowym Stawie ul. Mickiewicza 32 , drogą elektroniczną agape.nowystaw@o2.pl .
 13. Zamawiający może zaniechać postępowania bez wybrania oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 14. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załaczniki:

FORMULARZ OFERTOWY ZAŁACZNIK NR 1

PARAMETRY ZAŁĄCZNIK NR 2

UMOWA

Pytania i odpowiedzi:

Czy zamawiający dopuszcza gwarancje ogólną na pojazd 48 miesięcy z limitem 160 tys.km?.

Tak zamawiający dopuszcza gwarancję ogólną na pojazd 48 miesięcy z limitem do 160 tys. km.

 

 

Komentarze są wyłączone.